Начало - Изпитателни прибори - Микроомметри - За преходни съпротивления

  Микроомметър RMO200A

  Приложения :

  Lightweight - only 7 kg
  Powerful 5 A – 200 A DC
  Measuring range 0 – 999,9 mΩ
  Resolution to 0,1 μΩ
  SINGLE / CONTIN Mode
  Mechanical protection IP43
 
BUTTON 3
Международен стандарт IEC 60694
6.4 Измерване на съпротивлението на вериги
6.4.1 Основни вериги

Измерване на съпротивлението на основните вериги се прави за сравнение между типово изпитани на повишаване на температурата разпределителни и управляващи уредби и  всички други разпределителни и управляващи уредби от същия тип, предмет на рутинни тестове (виж 7.3).
Измерването се извършва с D.C. чрез измерване на пада на напрежение върху съпротивлението между изводите на всеки полюс. Специално внимание се отделя на капсуловани разпределителни и управляващи уредби (виж съответните стандарти).
Токът по време на изпитването трябва да има всяка подходяща стойност между 50 A и номиналния ток.
ЗАБЕЛЕЖКА Опитът показва, че увеличението на съпротивлението на основната верига не може самостоятелно да се счита за надеждно доказателство за лоши контакти или връзки. В такъв случай, тестът трябва да се повтори с по-висок ток, колкото е възможно по-близо до номиналния ток.
Измерването на D.C. пада на напрежение или на съпротивлението трябва да бъде извършено преди теста за повишаване на температурата, при околна температура на разпределителните и управляващи уредби и след тест за повишаване на температурата, когато разпределителните и управляващите уредби се охладят до температура, равна на температурата на околната среда. Измерените съпротивления в тези два теста не трябва да се различават с повече от 20%.
International Standard IEC 60694
6.4  Measurement of the resistance of circuits
6.4.1  Main circuit
A measurement of the resistance of the main circuit shall be made for comparison between the switchgear and controlgear type tested for temperature rise and all other switchgear and controlgear of the same type subjected to routine tests (see 7.3).
The measurement shall be made with d.c. by measuring the voltage drop or resistance across the terminals of each pole. Special consideration shall be given to enclosed switchgear and controlgear (see the relevant standards).
The current during the test shall have any convenient value between 50 A and the rated normal current.
NOTE Experience shows that an increase of the main circuit resistance cannot alone be considered as reliable evidence of bad contacts or connections. In such a case, the test should be repeated with a higher current, as
close as possible to the rated normal current.
The measurement of the d.c. voltage drop or the resistance shall be made before the temperature-rise test, with the switchgear and controlgear at the ambient air temperature and after the temperature-rise test when the switchgear and controlgear has cooled to a temperature equal to the ambient air temperature. The measured resistances in these two tests shall not differ by more than 20 %.

RMO100A до 600А

Приложения :

high, middle and low voltage circuit breakers \ high, middle and low voltage disconnecting switches \ high-current busbar joints \ cable splices \ welding joints
 
 
 
 
BUTTON 3
rmo200h

  Микроомметър RMO200H

 

 
BUTTON 3

  Микроомметри от ново поколение RMO Серии A,G и D

  Тук може да намерите информация за :

  Общо описанмие

  Аксесоари (кабели и клещи)

  Дистанционно управление

  Калъфи и чанти за транспортиране

  Заземителен и шунтови елементи

 

BUTTON 3

3541

 3541 - Цифров микроомметър щирок измервателен обхват и висока резолюция, оптимизирани за автоматизирани системи

- Measurement Range, 0.1 μΩ(20 mΩ range) to 110.000 MΩ
- High Speed & High Precision Measurements, As fast as 0.6 ms with 70 ppm precision (in the 2 kΩ to 110 kΩ range)
- Two Types of Temperature Correction, Correction by Pt sensor or infrared
- Equipped with EXT I/O, GP-IB and RS-232C interfaces, Easily integrates into automated production lines

BUTTON 3